लाईट बील भरणा केंद्र

सभासदांची व ग्राहकांची गरज ओळखून बँकेने सर्व लातूर शहर विद्युत बील स्वीकृती सेवा उपलब्ध करून दिली आहे.