संचालक मंडळ

अ.क्र. नाव पद
श्री. पाचपुते सुहास बापूराव. चेअरमन
श्री. पाटील सूर्यभान गणपतराव. व्हा. चेअरमन
श्री. कोळगे राजेंद्र कृष्णाथ. संचालक
श्री. पाटील वसंतराव गुणवंतराव. संचालक
श्री. जाधव राजकुमार भाऊराव. संचालक
श्री. तांदुळजेकर (कांबळे) धर्मराज बाबुराव. संचालक
श्री. साठे विष्णुपंत पंढरीनाथ. संचालक
श्री. शिंदे सुनील नारायणराव. संचालक
श्री. विहीरे राहुल राजेंद्र. संचालक
१० श्री. साळुंके चंद्रकांत प्रभू. संचालक
११ श्री. राठोड सुरेश मारुती. संचालक
१२ सौ. गवारे आदिमाया उदय. संचालिका
१३ सौ. कदम सुजाता भालचंद्र. संचालिका
१४ श्री. माने सुनील बाबुराव. तज्ञ संचालक
१५ श्री. मुंदडा राजगोपाल रंगलालजी. तज्ञ संचालक